شیلنگ ویبراتور مکانیکی میکاسا مدل GS

شیلنگ ویبراتور مکانیکی میکاسا مدل GS


از دسته
شیلنگ ویبراتور مکانیکی

نام محصول
شیلنگ ویبراتور مکانیکی میکاسا مدل GS

توضیحات
شیلنگ ویبراتور مکانیکی میکاسا مدل GS در سه مدل GS-38، GS-45 و GS-60 ارائه میگردد.