نکاتی درباره ی ترمیم و مقاوم سازی سازه‌ها

3/3/2018 12:00:00 AM

نکاتی درباره ی ترمیم و مقاوم سازی سازه‌ها ، چنانچه سازه‌ای تحت شرایط خاص (زلزله یا گود برداری) آسیب دیده باشد یا اگر قصد تغییر كاربری ساختمان (مسكونی به آموزشی)‌، تغییر یا افزایش در میزان طبقات سازه را داشته باشید سازه موجود، ایمنی و شرایط مطلوب برای تحمل بار‌های وارده را نخواهد داشت و نیازمند مقاوم سازی ‌یا ترمیم و تقویت سازه است.

مراحل مختلف ترمیم و مقاوم سازی سازه

 • شناسایی و قضاوت اولیه
 • تهیه اطلاعات لازم از ظاهر سازه اجرا شده
 • بررسی نهایی یا سونداژهای مناسب از سازه موجود

‌مرحله شناسایی و قضاوت اولیه

در اولین مرحله سابقه و مشخصات طرح از قبیل گزارش ژئوتكنیك خاك محل‌، نقشه مشخصلات فنی، نحوه انتقال بار جانبی سازه‌، دفترچه محاسبات و از این قبیل تهیه می‌شود.

‌تهیه اطلاعات لازم از ظاهر سازه اجرا شده

 • بازدید مكرر از سازه
 • اندازه گیری اعضای سازه( مقاومت میلگرد‌ها و بتن و…)
 • بررسی كیفیت اجرای تیر‌ها و ستون‌ها، دیوار برشی‌، سیستم سقف، پوشش بتن روی میلگرد‌ها، قطع و پیوستگی میلگرد‌ها

روش‌های بررسی وضعیت داخلی بتن تیر‌ها و ستون‌ها‌

روش غیر مخرب (چكش اشمیتس و…)‌

برحسب میزان برگشت چكش (میله) مقاومت اعضا تعیین می‌شود.

مشكلات استفاده از چكش اشمیتس

 • نشان دادن مقاومت كم به هنگام برخورد با ریزدانه
 • نشان دادن مقاومت زیاد به هنگام برخورد با درشت دانه
 • نشان دادن مقاومت میلگرد هنگام برخورد به میلگرد در اثر كم بودن پوشش بتن

‌روش ارسال امواج (‌آلتراسونیك)

مقاومت بتن بر حسب سرعت عبور امواج تعیین می‌شود. نکاتی درباره ی ترمیم و مقاوم سازی سازه‌ها

مشكلات روش آلتراسونیك‌

 • ‌هرچه در بتن مسلح تراكم میلگرد در منطقه مورد آزمایش زیاد باشد باعث می‌شود مقاومت كاذب نشان دهد.
 • اشباع بودن یا غیر اشباع بودن بتن در محاسبه تاثیر می‌گذارد.
 • وجود حباب هوا (تخلخل بتن) تاثیر دارد.
 • آلتراسونیك باید در قسمتی كه پوشش میلگرد كمتر است نصب شود (در تیر‌ها قسمت میانی).

‌روش مغزه گیری بتن‌

 • برای داشتن نمونه‌های استاندارد باید ارتفاع نمونه‌ها از دو برابر قطر آن بزرگتر باشد.
 • در این روش هرچه نمونه از عمق بتن با مته دریافت شود مقاومت بیشتری نشان خواهد داد.
 • نمونه ها از جایی باید برداشت شود تا نقاط ضعف در سازه ایجاد نشود.
 • در تیر‌ها بهترین مقطع برای نمونه برداری در یک چهارم طول دهانه نزدیک تکیه گاه است.
 • در مقطع عرضی بهترین جا برای نمونه گیری نزدیك تار خنثی بوده زیرا در تار خنثی تنش به بتن وارد نمی‌آید.
 • همچنین مغزه گیری از بتن را می‌توان از بتن روی تیرچه‌ها انجام داد تا به باربری تیر یا ستون سازه‌ هم لطمه وارد نیاید.

بررسی نهایی در ترمیم‌

عوامل اصلی در تقویت سازه‌ها اقتصادی و اجرایی بودن و سرعت اجرای طرح است. هنگامی كه به این نتیجه رسیده شد كه تمام المان‌های سازه ضعیف هستند راهكارهای مختلفی به شرح زیر وجود دارد.

 • تغییر در سیستم بار جانبی (كمك از بادبند یا دیوار برشی)
 • افزایش مقطع و شاتكریت بتن
 • كاشت میلگرد در نواحی ضعیف كربنی، شیشه‌ای
 • ‌استفاده از الیاف های مسلح FRP

با بكار بردن دیوار برشی یا بادبند تمركز تنش در این نقاط ایجاد می‌شود و نقاط دیگر از تنش رهایی می‌‌یابند. قطعاً المان‌های قبلی در این محل‌ها جوابگو نخواهند بود. اگر امكان بكار بردن دیوار برشی یا بادبندی در داخل سازه (پلان) نباشد می‌توان از باكس‌های مخصوص در خارج پلان سازه استفاده نمود ولی باید اتصالات سازه‌ای مناسب در این نقاط را تامین‌ نمود. نکاتی درباره ی ترمیم و مقاوم سازی سازه‌ها

مشاهده انواع ابزارآلات ساختمانی

بازگشت به صفحه تمامی پست ها